Kako jedna aplikacija može da vam pomogne u praćenju razvoja vašeg deteta?

Razvoj novih tehnologija umnogome nam je olakšao život. Digitalno okruženje postalo je naša svakodnevica, pa je tako zašlo i u oblast odgajanja i brige o deci. Rani uzrast dece – do tri, tri i po godine je presudan za razvoj njihove ličnosti. Upravo iz razloga važnosti ovog perioda kod mališana, udruženje Logo centar u kom deluje niz stručnjaka, od psihologa logopeda, do defektologa i pedagoga, uz podršku kompanije A1, razvilo je veb i Android aplikaciju Rani razvoj deteta.

Ova aplikacija je multifunkcionalna i na brojne načine može pomoći roditeljima dece do tri i po godine – odnosno od 4. do 24. meseca. Taj period podeljen je u sedam razvojnih nivoa, a oni na pet razvojnih oblasti. Razvojne veštine za ove nivoe i oblasti predstavljene su u kraćim video formatima. Iako je razvoj svakog deteta, ipak postoje i određeni okviri – ove pokazne vežbe pomažu roditeljima da uoče potencijalno kašnjenje njihove dece u razvoju i što pre da krenu sa preporučenim intervencijama. Sa druge strane, ukoliko roditelji zaključe da njihovo dete ne kaska sa razvojem, ova aplikacija pružiće im velik broj ideja za stvaranje stimulativnog okruženja za razvoj deteta kroz igru, u odnosu na dostizanje njegovog punog potencijala. 

Logo centar je udruženje koje se bavi edukacijom roditelja i dece koja kasne u govorno-jezičkom razvoju, pružanjem podrške u usmeravanjem pri dijagnostici i lečenju. Misija im je osvešćavanje što većeg broj roditelja i neposrednog okruženja o načinima pomoći deci. Roditelji ovo mogu da rade tako što će prilagoditi svoju komunikaciju koja je prihvatljiva detetovom nivou sposobnosti. Logo centru je takođe jedan od ciljeva i edukacija što većeg broja stručnog kadra – kako da podstaknu razvoj stimulativnim tretmanima tako što tragetiraju jake strane deteta. I kao najvažniji cilj je ukazivanje, stalnom edukacijom roditelja, na značaj ranog stimulativnog tretmana.

Projekat Razni razvoj deteta, podržala je kompanija A1 u okviru platforme Svet kakav želiš, sa ciljem doprinosa pozitivnim društvenim promenama. Podržani projekti su iz sfera javnog zdravlja, obrazovanja, kulture i ekologije.